Ερευνα και Ανάπτυξη στη SUK

Η έρευνα και ανάπτυξη σε ζητήματα όπως: Νέες μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωτότυποι τρόποι παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος κ.α. αποτελούν μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρείας SUK.

Η ‘Ερευνα και Ανάπτυξη είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρείας SUK καθώς στοχεύει συνεχώς να εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες της, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις στους πελάτες της.

Η έρευνα και η ανάπτυξη προκύπτει από ποικιλία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, εστιάζοντας σε:

 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αποτελούν βιώσιμες οικονομικά επιλογές για την ελληνική αγορά.
 • Νέες μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Πρωτότυπους τρόπους παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ολική ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Επενδύουμε σε ‘Ερευνα και Ανάπτυξη μέσα από:

 • Συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και μόνιμη συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. SUC GmbH, ENVIROCMEMIE, LOFT
 • Ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων με αντικείμενο την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Εγγραφή σε διεθνής οργανισμούς και ανταλλαγή πληροφοριών για τη συστηματική και μόνιμη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εταιρεία SUK

Επιπλέον, η εταιρεία SUK διασφαλίζοντας υπηρεσίες εξειδικευμένης τεχνογνωσίας προς τον πελάτη και διατηρώντας υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΝ ISO 9001:2000.
Ταυτόχρονα, αναπτύσσει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 14001:2004.
Ειδική μέριμνα δίνεται στην Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων και για αυτό αναπτύσσει σύστημα σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ 1801.

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr