ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις και ευθύνες εργοδοτών / ιδιοκτητών / εκμισθωτών / κατόχων και λοιπών ενδιαφερομένων, ακινήτων που κατασκευάστηκαν πριν το 2005, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να εκτελέσει:

 • Τεχνικές επιθεωρήσεις για την ύπαρξη αμιαντούχων υλικών σε κτίρια (πιστοποιητικό επιθεωρητή σύμφωνα με Title II of ISCA, 40 CFR Part 763)
 • Εργασίες αφαίρεσης δομικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο
  (άδεια ΕΑΚ τύπου Α Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, ΑΔΑ ΒΙΨΟΛ-3Ξ1)
 • Οριστική απομάκρυνση και διάθεση αποβλήτων αμιάντου
  (άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, ΥΠΕΚΑ, ΑΔΑ ΒΛ9Δ0-Ε9Σ)

Παραθέτουμε ενδεικτικά τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες μας:

 1. Οπτικός έλεγχος των κτιρίων από εξειδικευμένο μηχανικό
 2. Δειγματοληψία, όπου απαιτείται
 3. Εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από πιστοποιημένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο
 4. Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του αμίαντου
 5. Αποτύπωση των χώρων που περιέχουν αμίαντο
 6. Περιγραφή της τεχνικής και των διαδικασιών της ασφαλούς απομάκρυνσης  του αμίαντου
 7. Προσδιορισμός κόστους για την  απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών
 8. Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης ή αφαίρεσης – αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών, κατεδάφιση κτιρίων που περιέχουν αμίαντο ή αµιαντούχα υλικά και γενικότερα οποιαδήποτε εργασία συνδέεται με τον αμίαντο ή αµιαντούχα υλικά
 9. Αναγνώριση, διαλογή, συλλογή, συσκευασία, μεταφορά διασυνοριακή και μη, ενδιάμεση (προσωρινή) αποθήκευση αμιαντούχων υλικών, τελική διάθεση σε νόμιμους αποδέκτες της Ε.Ε.

Σχετική νομοθεσία:

 1. Υ.Α. 34062/957/Ε103/2015 ΦΕΚ (1793/Β/20.08.2015) – Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»
 2. Ν. 3850/2010 – Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 3. Π.Δ. 4409/2016 – Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 – Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 και άλλες διατάξεις
 4. Π.Δ. 212/2006 – Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr