ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας  σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις – ευθύνες των εργοδοτών /ιδιοκτητών /εκμισθωτών / κατόχων και λοιπών ενδιαφερομένων ακινήτων και επιβαρυμένων χώρων,  η SUK  έχει τα προσόντα και την δυνατότητα να εκτελέσει τις εξής επιθεωρήσεις που απορρέουν από την παραπάνω νομοθεσία:

1.      Μελέτη καταγραφής-πληροφόρησης για άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς (Π.Δ. 148/2009, άρθρο 8,παρ.2α), 

2.      Μελέτη προσδιορισμού λήψης αναγκαίων μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς ( Π.Δ. 148/2009, άρθρο 8,παρ.2β) και

3.      Μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης χώρου ( ΚΥΑ 13588/725/06 ΦΕΚ 383 Β, άρθρο 9).

Παρατίθεται ενδεικτικό δείγμα παραδοτέων μελέτης

Στοιχεία δείγµατος
Είδος δείγµατος: Έδαφος

Χαρακτηρισµός: ∆είγµα: Νο Σ3 – 014 / τυφλό – χώµα µε όξινη άσφαλτο µετά τον καθαρισµό, ηµ.δειγµ/ψίας:

Ηµεροµηνία παραλαβής:
Συσκευασία: 1 υάλινη συσκευασία 1030 g

Σφραγίδα: Καµία
Θερµοκρασία: Περιβάλλοντος
Κατάσταση δείγµατος: Κανονική

Στοιχεία δειγµατοληψίας

Υπεύθυνος δειγµατοληψίας:Πελάτης

Χρόνος:
Τόπος:
Σηµείο:
Μέθοδος:

Αποτελέσµατα ανάλυσης

Ηµεροµηνία ανάλυσης:

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ: pH
ΜΕΘΟ∆ΟΣ: * Υδατικό 1+1
ΜΟΝΑ∆ΕΣ: Ph
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 7.7
ΟΡΙΑ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ:Εκχυλίσιµες ύλες σε n-Εξάνιο
ΜΕΘΟ∆ΟΣ:* EPA 9071 B
ΜΟΝΑ∆ΕΣ:g / 100 g
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: <0.02
ΟΡΙΑ

Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr