Διασυνοριακή μεταφορά αμιάντου

Η εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

 1. 1
  Συσκευασία αποβλήτων

  Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά του αμιαντοτσιμέντου, η συσκευασία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά UN. Για το λόγο αυτό, τα απόβλητα αμιαντοτσιμέντου συσκευάζονται σε ειδικούς μεγάσακκους πιστοποιημένους κατά UN.

 2. 2
  Φόρτωση σε ADR φορτηγά

  Η φόρτωση των αποβλήτων που βρίσκονται πλέον στις πιστοποιημένες συσκευασίες τους, θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού και σε συνεννόηση με τον οδηγό του εκάστοτε οχήματος. Η φόρτωση θα γίνεται με την χρήση γερανοφόρου (παπαγάλος) και περονοφόρου (κλάρκ) οχήματος.
  Μετά την φόρτωση τους επί του επικαθήμενου, οι συσκευασίες σημαίνονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ADR.

 3. 3
  Συμπλήρωση Εγγράφων

  Μετά το τέλος της φόρτωσης, συμπληρώνονται τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισης του ΥΠΕΚΑ, τα δελτία αποστολής για το φορτίο και τα έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς (Movement Document). Τα έγγραφα αναπαράγονται όλα σε τρία πρωτότυπα σφραγισμένα αντίτυπα για χρήση από Κύριο του έργου, τον οδηγό του οχήματος και τον Ανάδοχο του έργου.

 4. 4
  Έκδοση Βεβαίωσης Οριστικής Διάθεσης

  Τέλος, αφού το αδειοδοτημένο φορτηγό φτάσει στον τελικό του προορισμό, δηλαδή τον αντίστοιχο νόμιμο αποδέκτη της ευρωπαϊκής ένωσης, τα απόβλητα διατίθενται και ο Ανάδοχος παραδίδει την Βεβαίωση Οριστικής Διάθεσης των Αποβλήτων και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Switch The Language

  ADDRESS

  14, Iasonos Str., Palaio Faliro, GR 17564

  TEL

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr