Απορρύπανση εδαφών

1

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί ο χαρακτηρισμός επικινδυνότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου αποκατάστασης ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα εδαφών. Μέσω δειγματοληψιών και ελέγχου του εδάφους, υπεδάφους, αέρα και υπόγειων υδάτων από πιστοποιημένο εργαστήριο, εκτιμάται η έκταση του προβλήματος, ενώ ακολουθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες. Σκοπός της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των χημικών εργαστηριακών αναλύσεων είναι να εκτιμηθεί το μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία έχει ήδη προκληθεί στο παρελθόν και παράλληλα να ταξινομηθεί το έδαφος, το οποίο θα προκύψει από ενδεχόμενες εκσκαφές (στο χώρο μελέτης) σε κατηγορίες μη επικίνδυνων απορριμμάτων ή ακόμα επαναχρησιμοποίησης του σαν πρώτη ύλη και κατάλληλη για οικοδομικές δραστηριότητες. Επίσης να εκτιμηθεί αν η επαναχρησιμοποίηση των υπόγειων νερών είναι εφικτή.

Έργα που αναλάβαμε:

 • Αποκατάσταση των αποθέσεων αμιάντου του οικοπέδου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελλενίτ στη Νέα Λάμψακο του Ν. Ευβοίας.
 • Αποκατάσταστη του χώρου των αποθέσεων περιοχής ΜΑΒΕ
 • Μελέτη Εξυγίανσης – Αποκατάστασης των χώρων του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στην περιοχή «Δρέπανο» Πατρών.

Η επίγνωση του προβλήματος της ρύπανσης των εδαφών και υπογείων υδάτων έχει στην θέσπιση βελτιωτικών περιβαλλοντικών οδηγιών. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης με στόχο την:

 • διατήρηση της ποιότητας των καθαρών εδαφών και υπογείων υδάτων
 • αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • αποκατάσταση, κατά περίπτωση, των εδαφών και υπόγειων ύδατων.

Οι κύριες πηγές ρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων προέρχονται από:

α) βιομηχανικές δραστηριότητες

β) αγροτικές δραστηριότητες

γ) αστικές και οικιακές δραστηριότητες

δ) ραδιενεργές ουσίες και ε) φυσικές διεργασίες

Οι τύποι των ρυπαντών κατηγοριοποιούνται συνήθως ως εξής:

 • Οργανικοί ρυπαντές που μειώνουν το οξυγόνο
 • «Τοξικες» οργανικές ενώσεις
 • Μέταλλα
 • Ραδιενεργά υλικά
 • Οχληρές ουσίες

Βήματα για την Εξυγίανση/Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών/υδάτων:

 • Ανακάλυψη και Προσδιορισμός της Πηγής Ρύπανσης
 • Απομάκρυνση της πηγής ρύπανσης
 • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του υδροφορέα
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων
 • Μοντελοποίηση – Προσομοίωση
 • Αποκατάσταση – Εξυγίανση

Κυριότερες μέθοδοι απορρύπανσης

 • Φυσική εξασθένηση της ρύπανσης
 • Υπέργεια Επεξεργασία
 • Επιτόπια επεξεργασία (In situ)
  -Εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
  -Εκσκαφή του εδάφους
  -Έπλυση του εδάφους
  -Εφαρμογή υπό πίεση αέρα
  -Χημική επεξεργασία
  -Θερμική επεξεργασία του εδάφους
  -Μέθοδοι βιολογικής απορρύπανσης

Για την απορρύπανση της ακόρεστης ζώνης του εδάφους εφαρμόζονται οι εξής τεχνικές:

 • Μέθοδος σταθεροποίησης του εδάφους (soil stabilization, solidification)
 • Υδραυλικές μέθοδοι αναστροφής της κίνησης του υπόγειου νερού
 • Μέθοδοι εγκιβωτισμού (διαφράγματα)

Για τον περιορισμό της επέκτασης της ρύπανσης χρησιμοποιούνται:

 • Φυσική εξασθένηση της ρυπανσης
 • Φυτοθεραπεία
 • Αφαίρεση βαρέων μετάλλων με εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Η μέθοδος άντλησης επιπλεόντων ρυπαντών
 • Η βιολογική αποκατάσταση (bio-remediation)
 • Διαπερατά ανιδραστικά διαφραγματα
 • Αεροδιασπορά (air sparging)
 • Αεροδιαχωρισμός (air stripping)
 • Η μέθοδος άντλησης και απορρύπανσης διαλυμένων ρυπαντών (pump and treat)
Switch The Language

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ιάσονος 14, Π. Φάληρο 17564

  ΤΗΛ

  +30 210-9719180

  FAX

  +30 210-9718358

  EMAIL

  info@suk.gr