English (United Kingdom)GreekDeutsch (DE-CH-AT)
ΑρχικήΕκθέσειςΕπικοινωνία
Καλως ήρθατε στην ιστοσελίδα μας!
 
Πολιτική ποιότητας της suk όπως υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας στη συλλογή, συσκευασία και μεταφορά επικινδύνων απόβλητων, πολιτική για το περιβάλλον, ερεύνα και ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως: νέες μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών & στερεών απόβλητων, νέοι τρόποι παραγωγής ενεργείας, νέες τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

1. Πολιτική για την Ποιότητα

Η Πολιτική Ποιότητας της SUK, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΝ ISO 9001 : 2000, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

 • Παροχή στον πελάτη υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας στην διαχείριση
  (συλλογή, συσκευασία, επισήμανση και μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Πολιτική Ποιότητας της SUK αποτελεί την βάση για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Παραμένει σταθερή και σ' αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την συνεχή συμμόρφωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας.

Ολα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την ΠΟΙΟΤΗΤΑ κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μόνιμος στόχος και δέσμευση είναι η εναρμόνιση στην λειτουργία της εταιρείας με την ελληνική νομοθεσία και η συνεχής βελτίωση της, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επιτυχίας στόχων για την ποιότητα και τη βελτίωση των διεργασιών της εταιρείας.

2. Πολιτική για το Περιβάλλον

Η επιχείρηση αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος. Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέσει σε λειτουργία ένα καταγεγραμμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO 14001 : 2004, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει, να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτού του συστήματος η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι:

 • θα καθορίσει χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής απόδοσης για κάθε υπηρεσίας που παρέχεται από αυτή
 • λειτουργεί σε συμφωνία με την υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς
 • αναπτύσσει λειτουργικές διαδικασίες που στόχο έχουν να αποτρέψουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος
 • προοδευτικά και μέσω στόχων και προγραμμάτων, θα βελτιώσει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, μειώνοντας τα απόβλητα που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της, προωθώντας την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης και την ασφαλή μεταφορά και καταστροφή των αποβλήτων της.
 • διαθέτει τις πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στο προσωπικό της επιχείρησης, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος το οποίο τις έχει ανάγκη
 • ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες περιβαλλοντικών ατυχημάτων, και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη ρύπανση που μπορεί να προκύψει από ένα τέτοιο ατύχημα
 • συνεργάζεται με τους προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες της με στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τη προστασία του περιβάλλοντος
 • προωθεί την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό, ώστε να διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι σε θέση να λειτουργεί σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις της παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής

3. Πολιτική για την Ασφάλεια και Υγιεινή της εργασίας

Η Διοίκηση της SUK φέρει την εκτελεστική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και δεσμεύεται ώστε να προβαίνει σ' όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των Υπεργολάβων, Προμηθευτών, Επισκεπτών και τρίτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και εργοτάξια της εταιρείας όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών ήταν, είναι και θα είναι το πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης της SUK.

Προκειμένου η SUK να επιτύχει και διατηρήσει την πολιτική της για την Υ&ΑΕ, σύμφωνα και με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, διαθέτει τους κατάλληλους πόρους (σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό), χρησιμοποιεί κατάλληλο και ικανό προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατανόηση σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Η διοίκηση παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, την κατανομή υπευθυνοτήτων εντός της επιχείρησης, καθώς και κίνητρα για τη συμμετοχή όλων στην ελαχιστοποίηση των επισφαλών ενεργειών και συνθηκών εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στις διεργασίες της εταιρείας να βοηθά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο απώτερος στόχος της SUK είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

Η πολιτική και οι στόχοι της SUK για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις της SUK ανασκοπούνται σε ετήσια βάση, είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, έχουν γνωστοποιηθεί και έχουν κατανοηθεί από όλο το προσωπικό της εταιρείας και των Συνεργατών της.

Ο Διαχειριστής
Κλεισιώτης Νικόλαος

 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ περισσότερα


contact
Powered by: CORE C.M.S.